Greenpeace-Kritik an Japans Ausstiegsplänen aus Walfangkommission